KAUBANDUSKÄIBEST VÄLJAS OLEVAD TEOSED

 

7. jaanuarist 2022.a. hakkas Eestis kehtima täiendatud Autoriõiguse seadus, millega võeti üle kaks Euroopa Liidu 2019. aasta suvel jõustunud autoriõiguse direktiivi.

Ühe täienduse ja uuendusena on kultuuripärandiasutustel (raamatukogud, muuseumid, arhiivid) võimalik kasutada kaubanduskäibest väljas olevaid teoseid kultuuripärandi tutvustamisel (§ 572,  § 573, § 574).

Vastavalt seadusele peab kultuuripärandiasutus vähemalt kuus kuud enne, kui hakatakse õiguste objekti kasutama, esitama Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti loodud kaubandusvõrgust väljas olevate teoste andmebaasi järgmise teabe (§ 575):
1) õiguste objekti üldine kirjeldus, mida kultuuripärandiasutus käesoleva jao kohaselt kasutama asub;
2) kui see on asjakohane, esimesel võimalusel teave laiendatud kollektiivse litsentsilepingu poolte, kaetud territooriumide ja kasutusviiside kohta.

Autoriõiguste omajad saavad kontrollida sisestatud teavet “Out of Commerce Works

Selleks, et olla kursis, missuguseid teoseid kultuuripärandiasutus soovib avalikuks teha, soovitame õiguste omajal aegajalt kontrollida infot portaalis. Samas on võimalik end registreerida ka kasutajaks ja saada teadaanne juhul, kui kultuuripärandi sooviavaldus puudutab teost, mille autoriõigusi omate.

Seaduse järgi on õiguste omajal võimalik välistada teose kasutamine (§ 576).
Selleks tuleb esitada välistamise taotlus kultuuripärandiasutusele, kes on õiguste objektile juurdepääsu võimaldanud.

Kui õiguste omaja on õiguste objekti kasutamise välistanud, peab kultuuripärandiasutus, kes on õiguste objektile juurdepääsu võimaldanud, selle kasutamise õiguste omaja nimetatud tingimustel viivitamata lõpetama ja edastama vastava teabe teoste andmebaasi.