Osalemistingimused

Toimumise aeg:   08.-10. detsember 2023

Toimumise koht: Katelde saal, Kultuurikatel (Kursi 3, Tallinn)

Ülespanek:             reede, 08. detsember kl 10.00-12.00

Mess avatud:         reede, 08. detsember kl 12.00-19.00

laupäev, 09. detsember kl 11.00-19.00

pühapäev, 10. detsember kl 11.00-17.00

Messi kokkupanek: pühapäev, 10. detsember kl 17.00-19.00

Messil osalemiseks palume tutvuda OSALEMISTINGIMUSTEGA  ja täita TAOTLUSVORM (vormi saab täita lehel Messipinna rent).

 

OSALEMISTINGIMUSED

1. JÕULUMÜÜGI TEMAATIKA JA NÕUDED OSALEJATELE

1. 1 Üritusele on oodatud kauplejad järgmiste toodetega:

ilukirjandus; laste- ja noortekirjandus; õpikud; teatmeteosed; kaardid ja reisikirjandus; akadeemiline kirjandus; albumid, postkaardid; elektrooniline kirjandus; ajalehed ja ajakirjad; trükikojad ja paberitarnijad; raamatukogud; raamatukauplused, hulgimüük ja muud teemaga seotud tooted ja teenused.

Osaleja poolt pakutavad tooted ja nende sisu ei tohi minna vastuollu Eesti Vabariigi seaduste ja hea tavaga.

2. OSAVÕTUKS REGISTREERIMINE

2.1 Taotlusvorm tuleb täita hiljemalt 8. novembriks 2023 . Hilisemaid taotlusi võetakse vastu vabade pindade olemasolul. Edastades taotlusvormi, aktsepteerib osaleja messi osalemistingimusi ja kohustub järgima korraldajate poolt täiendavalt antud juhiseid ja korraldusi.

NB! Taotlusvormi täitmine ja automaatteade selle kättesaamise kohta ei garanteeri osalust. Osalemise kinnitamisest või mittekinnitamisest annab korraldaja teada e-kirja teel 10 päeva jooksul alates taotlusvormi esitamisest.

Kõigil osalevatel firmadel tuleb tasuda osavõtumaks sõltuvalt valitud paketist, milles sisaldub:

messipinna rent; messi ettevalmistamise, organiseerimise ja üldreklaami kulud; üldkoristus ja üldturvateenuse tasu.

PÄRAST KORRALDAJAPOOLSET KINNITUST LOETAKSE ELEKTROONSELT TÄIDETUD TAOTLUSVORM KOOS KÄESOLEVATE OSALEMISTINGIMUSTEGA POOLI JURIIDILISELT SIDUVAKS LEPINGUKS.

Korraldaja määrab lõpliku müügikohtade paigutuse messiks planeeritud pinnal, arvestades võimaluse piires osaleja soove müügikoha paiknemise osas. Korraldaja saadab enne ürituse algust igale osalejale joonise müügikohtade lõplikust paigutusest, näidates ära broneeritud müügikoha asukoha.

3. MÜÜGIKOHAD JA VÄLJAPANEKUD

3.1 Tallinna raamatumessi jõulumüügil tutvustatakse ja müüakse temaatikaga seotud tooteid. Korraldaja pakub osalejatele vastavalt võimalustele viie suurusega müügikoha paketti:

3.2 Reklaamplakatite lisamine seintele ja roll-up’ide kasutamine on lubatud vaid kokkuleppel messi kujundajaga.

3.3 Raamatute müügi lõpetamine enne messi tööaja lõppu on keelatud. Erandid on lubatud eelneva kirjaliku kokkuleppe alusel messi korraldajaga.

3.4 Müügialal on tasuta WIFI.

4. MAKSETINGIMUSED

Arve  messil osalemise eest esitatakse Eesti Kirjastuste Liidu poolt hiljemalt 10. novembril 2023.a. Osaleja on kohustatud tasuma arve vastavalt sellel märgitud maksetingimustele.

NB! Arve peab olema tasutud hiljemalt 27. novembriks 2023. a, vastasel juhul on korraldajal õigus tellimus tühistada.

5. TELLIMUSE ANNULLEERIMINE

5.1 Osalejal on õigus annulleerida tellimus sanktsioone kandmata enne 10. novembrit 2023. a, millest tuleb teatada kirjalikult korraldajale. Pärast nimetatud tähtaega juba lepinguliselt vormistatud tellimuse annulleerimisel kuulub tasumisele 50% väljastatud arvest.

5.2 Korraldajal on õigus tühistada osaleja registreerimine, kui osaleja ei ole tähtajaks arvet tasunud, ja anda broneeritud pind teistele soovijatele.

6. REKLAAM JA MÜÜK

6.1 Reklaamplakatite lisamine seinapinnale osaleja poolt üüritud stendi  piires ja roll-up’ide kasutamine on lubatud vaid kokkuleppel messi kujundajaga.
6.2 Jaemüük messil on lubatud.

7. KORRALDAJA VASTUTUS

7.1 Korraldaja vastutab üldise korra eest messi toimumise kohas, kuid mitte kolmandate isikute poolt raamatute ja muude materjalide ning seadmete kahjustamise või nende kadumise eest messi perioodi jooksul. Korraldaja tagab üldise turvateenuse messi ajal.

7.2 Korraldaja ei vastuta õnnetusjuhtumitest ja loodusnähtustest tulenevate kahjustuste eest, samuti messi külastajate ja muude isikute poolt põhjustatud kahju eest osaleja varale.

8. OSALEJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

8.1 Osaleja vastutab tema käsutusse antud vahendite eest alates nende üleandmise momendist kuni korraldajale tagastamiseni pärast messi lõppu.

8.2 Raamatute transportimine müügikohta toimub vastavalt korraldaja juhtnööridele. Osaleja on kohustatud pärast ürituse lõppu stendist lahkudes korraldaja esindajale üle andma korrastatud stendi.

9. SISEKORD

9.1 Koer on lubatud üritusele, kuid ta peab olema lühikese rihma otsas ja suukorvistatult. Koera omanik vastutab, et koer ei häiriks teisi külastajaid ega tekitaks muul moel kahju, korraldaja üritusele toodud koera poolt põhjustatud kahju eest ei vastuta. Juht- või teenistuskoer lubatakse üritusele piiranguteta.
9.2 Suitsetamine Kultuurikatla ruumides ei ole lubatud.

10. FORCE MAJEURE

Korraldajal on õigus üritus katkestada või edasi lükata, kui see on tingitud Force Majeure asjaoludest: erakorralised ja antud tingimustes vältimatud sündmused, mis takistavad pool(t)el lasuvate kohustuste täitmist või aitavad kaasa kahju tekkimisele, s.h loodusjõudude toime (tulekahju, üleujutus jne), riigivõimu ja valitsemisorganite tegevus.

Ürituse ärajäämise korral korraldaja ja osaleja vaheline lepinguline suhe lõpeb ning osalejale makstakse tagasi tema poolt korraldaja arveldusarvele ülekantud summad.

Juhul, kui korraldaja on Force Majeure asjaolude tõttu sunnitud alanud ürituse katkestama või seda lühendama, puudub osalejal õigus tagasi saada rendipinna üüri ja lisateenuste eest tasutud summad.

11. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Võimalikud pretensioonid tuleb esitada korraldajale kirjalikult messi toimumise ajal. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta. Lahkarvamused, mis kerkivad esile messi korraldaja ja osaleja vahel, lahendatakse vastastikusel kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.