Osalemine

 

Toimumise aeg:   09.-11. detsember 2022

Toimumise koht: Katelde saal, Kultuurikatel (Põhja puiestee 27A, Tallinn)

Ülespanek:             reede, 09. detsember kl 10.00-12.00

Mess avatud:         reede, 09. detsember kl 12.00-19.00

                                 laupäev, 10. detsember kl 11.00-19.00

                                 pühapäev, 11. detsember kl 11.00-17.00

Messi kokkupanek: pühapäev, 11. detsember kl 17.00-19.00

 

Messil osalemiseks palume tutvuda OSALEMISTINGIMUSTEGA  ja täita REGISTREERIMISLEHT.

 

OSALEMISTINGIMUSED

1.

 

Üritusele on oodatud kauplejad järgmiste toodetega: ilukirjandus; laste- ja noortekirjandus; õpikud; teatmeteosed; kaardid ja reisikirjandus; akadeemiline kirjandus; albumid, postkaardid; elektrooniline kirjandus; ajalehed ja ajakirjad; trükikojad ja paberitarnijad; raamatukogud; raamatukauplused, hulgimüük ja muud teemaga seotud tooted ja teenused.

2.

 

Messil osalemiseks tuleb hiljemalt 14. novembriks 2022 täita registreerimisleht. Hilisemaid tellimusi võetakse vastu vabade pindade olemasolul. Edastades registreerimislehe, aktsepteerib osaleja messi osalemistingimusi ja kohustub järgima korraldajate poolt täiendavalt antud juhiseid ja korraldusi. Kõigil osalevatel firmadel tuleb tasuda osavõtumaks sõltuvalt valitud paketist, milles sisaldub: messipinna rent; messi ettevalmistamise, organiseerimise ja üldreklaami kulud; üldkoristus ja üldturvateenuse tasu. PÄRAST KORRALDAJAPOOLSET KINNITUST ON ELEKTROONSELT TÄIDETUD REGISTREERIMISLEHT JA SELLE LISAD POOLI JURIIDILISELT SIDUVAKS LEPINGUKS.
3. Osalejal on võimalik valida nelja paketi vahel ja tellimusi messipinnale registreeritakse nende saabumise järjekorras. Korraldaja määrab lõpliku stendide paigutuse messiks planeeritud pinnal, arvestades võimaluse piires osaleja soove stendi paiknemise osas. Korraldaja saadab enne ürituse algust igale osalejale joonise stendide lõplikust paigutusest.
4. Reklaamplakatite lisamine seintele ja roll-up’ide kasutamine osaleja poolt üüritud stendi  piires on lubatud vaid kokkuleppel messi kujundajaga.
5. Raamatute müügi lõpetamine enne messi tööaja lõppu on keelatud. Erandid on lubatud eelneva kirjaliku kokkuleppe alusel messi korraldajaga.
6. Müügialal on tasuta WIFI.

7.

 

Arve  messil osalemise eest esitatakse Eesti Kirjastuste Liidu poolt  hiljemalt 15. novembril 2022. a. Osaleja on kohustatud tasuma arve vastavalt sellel märgitud maksetingimustele.

NB! Kõik  esitatud arved peavad olema tasutud hiljemalt 1. detsembriks 2022. a, vastasel juhul on korraldajal õigus tellimus tühistada.

8. Osalejal on õigus annulleerida tellimus sanktsioone kandmata enne 15. novembrit 2022.a, millest tuleb teatada kirjalikult korraldajale. Pärast nimetatud tähtaega juba lepinguliselt vormistatud tellimuse annulleerimisel kuulub tasumisele 50% väljastatud arvest.
9. Korraldajal on õigus tühistada osaleja registreerimine, kui osaleja ei ole tähtajaks arvet tasunud, ja anda broneeritud pind teistele soovijatele.
10. Jaemüük messil on lubatud.
11. Korraldaja vastutab üldise korra eest messi toimumise kohas, kuid mitte raamatute ja muude materjalide ning seadmete kahjustamise või nende kadumise eest messi töö ajal. Korraldaja tagab turvateenuse messi ajal.
12. Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate ja teiste osalejate poolt põhjustatud kahjustuste eest.
13. Suitsetamine Kultuurikatla ruumides ei ole lubatud.
14. Osaleja vastutab tema käsutusse antud vahendite eest alates nende üleandmise momendist kuni korraldajale tagastamiseni pärast messi lõppu.
15. Raamatute transportimine müügikohta toimub vastavalt korraldaja juhtnööridele. Osaleja on kohustatud pärast ürituse lõppu stendist lahkudes korraldaja esindajale üle andma korrastatud stendi.
16. Korraldajal on õigus üritus katkestada või edasi lükata, kui see on tingitud Force Majeure asjaoludest: erakorralised ja antud tingimustes vältimatud sündmused, mis takistavad pool(t)el lasuvate kohustuste täitmist või aitavad kaasa kahju tekkimisele, s.h loodusjõudude toime (tulekahju, üleujutus jne), riigivõimu ja valitsemisorganite tegevus. Ürituse ärajäämise korral korraldaja ja osaleja vaheline lepinguline suhe lõpeb ning osalejale makstakse tagasi tema poolt korraldaja arveldusarvele ülekantud summad. Juhul, kui korraldaja on Force Majeure asjaolude tõttu sunnitud alanud ürituse katkestama või seda lühendama, puudub osalejal õigus tagasi saada rendipinna üüri ja lisateenuste eest tasutud summad.
17. Võimalikud pretensioonid tuleb esitada korraldajale kirjalikult messi toimumise ajal. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta. Lahkarvamused, mis kerkivad esile messi korraldaja ja osaleja vahel, lahendatakse vastastikusel kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.